Mekaniska lås (företag)

Vi tillhandhåller alla typer av mekaniska lås för erat företag. Vare sig det är daglås, nattlås, utrymningsvägar eller mekaniska lås med microbrytare för att styra exempelvis larm eller utrymningsvägar.
Vi erbjuder er konsultation samt installation av låssystem från de ledande aktörerna på marknaden såsom ASSA, DormaKaba samt EVVA.

Nödöppning – Utrymning

Det vilar ett stort ansvar på ägare och nyttjare för att utrymningstryggheten säkerställs. Det grundläggande kravet för utrymning är att de personer, som vistas i en byggnad eller annan anläggning, vid brand ska kunna utrymma till säker plats innan kritiska förhållanden uppstår. Regler för hur utrymningsvägar ska utformas finns i Boverkets Byggregler (BBR).

                                                     BRANDSKYDD:

                     Kraven om att företaget bedriver (SRVFS 2004:3) “Systematiskt Brandskyddsarbete” och

                                        2 kap 2 § lag (2003:778) “Lagen om skydd mot olyckor”,”

Tänk på att rökgaserna som vid brand utvecklas och sprids snabbt är extremt giftiga och dödlig långt före själva branden i sig, därför är snabb och säker utrymning helt nödvändig vid brand eller rökutveckling.

Vid stark rökutveckling kan man i nödsituation krypa på golvet eftersom rökgaserna stiger mot taket, oftast är det bättre sikt och mindre gaser en halvmeter ovanför golvet, det är anledningen till att ledljus och fluorescerande (självlysande reflextejp) alltid är monterat lågt

                                                                 Brandsyddsdokumentation:

Vi samarbetar med Brandskyddskonsulter som är specialister på att tolka regelverken för Nödutrymning.

Det är nödvändigt för att uppnå så kostnadseffektiv lösning som möjligt samt att de även upprättar en Brandskyddsdokumentation som överlämnas till kund, dokumentationen specificerar samtliga kravställningar som kunden måste uppfylla för att följa alla gällande regler och krav för Brandskydd och Nödutrymning.

Den innehåller krav på Automatiskt Brandlarm, Utrymningslarm, Brandsläckare, Brandfiltar, Skyltning av Utrymningsvägar, Utrymningsplaner samt var de skall vara placerade.

Den omfattar även all konstruktion av Nödutrymningsbeslagning (Lås).

Krav på “För verksamheten väsentlig funktion”  –  Krav när det finns Nattlåsning, mekaniska eller motorlås på skaldörrar i Utrymningsvägar.

“Nattlåsning” –  Är extra inbrottsskydd (försäkringskrav) som låses på kvällen och låses upp på morgonen, dessa lås är konstruerade för att endast kunna låsas upp med nyckel på både utsidan och insidan och därför utgör de ett hot mot Utrymning, skulle de vara låsta är det omöjligt att utrymma lokalen.

** OBS Om det finns Nattlås i utrymningsvägar krävs speciella tekniska lösningar för att säkerställa att de är upplåste under dagtid då personal vistas i lokalerna och aldrig kan utgöra ett hot mot nödutrymning**.

Mekaniska – Man låser på kvällen och låser upp på morgonen manuellt av någon/några av personalen.

Motorlås – Styrs av Inbrottslarmet och låser/låser upp automatiskt när man larmar av eller på.

“Daglåsning” – Är förenklad låsning under dagtid när personal vistas i lokalen i verksamheten.

“Utrymningslås” – Kan vara konstruerade för att vara både Nattlås och Daglås med Utrymningsfunktion.

                                De är oftast larmade dygnet runt oavsett om larmet är tillkopplat eller frånkopplat.

“För verksamheten väsentlig funktion”  –  Krav när det finns Nattlåsning, mekaniska eller motorlås på skaldörrar i Utrymningsvägar.

Viktigt att tänka på att det är de mycket giftiga röken (rökgaser) som är dödlig

I de flesta fall kräver försäkringsbolagen “Nattlåsning” i skaldörrar (fr.o.m. Skyddsklass 2), och har man nattlåsning installerad i utrymningsvägar är det enligt lagen funktionskrav på “För verksamheten väsentlig funktion” som innebär att om inte alla lås i nattlåsningen låser upp efter att lokalen larmats av går det inte att tända belysningen eller annan för verksamheten nödvändig funktion som då skall utgöra ett starkt hinder för verksamheten (urkopplad)

Ofta kopplas microbrytare i nattlåsen eller utgångar i styrenheten för motorlås i skaldörrar till en kontaktor som aktiveras och lämnar ström till “För verksamheten väsentlig funktion” först när alla nattlåsningar låsts upp.

Styrningen kopplas ofta till inbrottslarmet så att Nattlåsningen låser upp automatiskt när man larmar av, men då krävs det  andra tekniska lösningar för att garantera att det larmar både lokalt och till larmcentral ifall något lås inte låser upp som det ska.

Allt som krävs finns samlat i dokumentationen

Brandskyddskonsulten tar då ansvar för att allt är korrekt och kunden kan då styrka det i dokumentationen..

Företaget och Fastighetsägaren är tillsammans skyldiga att säkerställa att alla krav är uppfyllda.

Viktigt att tänka på:

Gemensamma utrymningsvägar med andra hyresgäster i fastigheten

När det finns flera hyresgäster i fastigheten finns gemensamma utrymningsvägar som leder ut mot gatan från de olika lokalerna.

Glöm inte att kontrollera att även dessa utrymningsvägar är rätt konstruerade och fungerar som de ska, rekommenderar starkt att involvera antingen en kunnig konsult eller både en auktoriserad Låssmed samt Brandskyddskonsult för att besiktiga anläggningen för att upptäcka och åtgärda brister i systemen. Vi har kompetens att besiktiga och upptäcka fel i konstruktion.

Vanlig missuppfattning – När företaget skrivit kontraktet är det fastighetsägaren som ansvarar för att lokalerna uppfyller utrymningsreglerna och de använder oftast en Brandskyddskonsult, och vid inflyttningen har fastighetsägaren gjort allt rätt, man uppfyller alla regler för utrymning korrekt och lämnar ofta dokumentationen till hyresgästen.

Nu till problemet – Den omfattar nästan aldrig nattlåsning eftersom fastighetsägaren endast ansvarar för Daglåsningen och konstruerar därför Utrymningsbeslagningen med endast daglåsning som utgångspunkt.

Eftersom försäkringsbolagen oftast kräver Nattlåsning kompletterar företaget med extra låsning för inbrottsförstärkning nattetid.

Men då har man frångått den tekniska lösningen som Brandskyddskonsulten har lämnat i dokumentationen, ofta tror företaget felaktigt att allt är i sin ordning eftersom dokumentation finns, men det är alltså helt fel.

Nu har företaget installerat Nattlås som kan hindra utrymning, de utgöt då ett hot mot utrymningssäkerheten..

Ändrar man något –  i de tekniska lösningarna efter inflyttningen måste allt göras om och dokumentationen revideras eftersom det då är helt andra förutsättningar och måste kompletteras med lösningar som kan säkerställa att dessa lås aldrig kan var låste under dagtid .